วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกหนองปรีง บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง เพื่อพาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง เพื่อพาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลค่าขนมตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๔๔๔๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง