วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายอิงเจ็ทพร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านภูมิกันดารไป (คุ้มจลง) บ้านสวายปรีง โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทาง บ้านภูมิกันดารไป (คุ้มจลง) บ้านสวายปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านปจิก บ้านภูมิกันดาร โดยราษฎรสมทบค่าจ้่างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทาง บ้านปจิก บ้านปจิกพัฒนา บ้านภูมิกันดาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านภูมกันดาร โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง สายทางบ้านภูมิกันดารไป (ค้มระหาร) บ้านภูมิกันดาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านพนม โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทางบ้านพนม ซอยโคกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านจบก โดยราฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทางบ้านจบก ซอยนายโยน พร้อมพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหนองยาว โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง สายทางบ้านหนองยาว ซอยนายนอง ปัญญาเฟื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขบวนรถ โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมเรือมกันตรึม)
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง