วันที่
ชื่อเรื่อง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘ รายกการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิก ไป บ้านภูมิกันดาร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎร บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัดบุ อำเภอ ปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างทำป้ายพิมพ์อิงเจ็ทพร้อมโครงเหล็กและตราสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อธงพร้อมขาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง