วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.พ. 2562
ซื้อชุดอุปสำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คันตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. บุคคลลากรท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการ ๓ รายการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมกิจกรรมปลูกเฟื่องฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพทะเบียน กค ๖๐๕๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้ไฟจราจรสามเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ไฟจราจรสามเหลี่ยม จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (สายทางบ้านนางจันออม บัวสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง