วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด อบต.ประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๒ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔๕ ที่นั่ง ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔๕ ที่นั่ง ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารประจำที่ จำนวน ๓ รายการรหัสคุมครุภัณฑ์ ๔๘๐ - ๕๑ -๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง