วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อซิงค์ล้างจาน จำนวน ๒ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุชุดโต๊ะเก้าอี้ปูนสนาม จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ความสว่างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง