วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recyclign) สายทางบ้านปจิก หมู่ที่ 4 ไปบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ก.ย. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์-บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 3-6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด