วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
สายส่งน้ำดับเพลิงและท่อดูดน้ำดับเพลง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพคันเก่า หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๕๔ สุรินทร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)และติดตั้งเครื่องกรองน้ำบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาบ้านพนม หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
เครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 1 รายการ
12  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมจักรเย็บผ้า จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง