วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกปฎิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Cannon IR3235 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างป้ายโครงเหล็กติดสติกเกอร์แบบมีเสา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง