วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม ตำบลประทัดบุ - บ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
9  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยนางเผือก สุดสัมฤทธิ์ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ซอยนายกึ่ง ฉลาดล้น บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง หนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
ซื้อยารถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๕๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง