วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนโฮดรอลิิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ค. 2567
จ้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ซอยนายสมัย ชาบุรี บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ ๕ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม ตำบลประทัดบุ - บ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  เม.ย. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนโฮดรอลิิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม ตำบลประทัดบุ - บ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  มี.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนโฮดรอลิิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนโฮดรอลิิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน
15  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนางเยี่ยม ทองประดับ บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนายบุญเกิด เปรื่องวิชา บ้านหนองยาว หมู่ที่่ ๒ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง