วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ (ห้องประชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนโฮดรอลิิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน
20  ก.ย. 2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อว้ัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาศ ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง