วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบเคร่ื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านจบก หมู่ที่ ๑ - บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนายสงค์ ใจเสงี่ยม บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรึตเสริมเหล็กใต้อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง