วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านจบก หมู่ที่ ๑ - บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายทางบ้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านนาครอง ตำบลสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in - Place Recycling) สายทางบ้านสวายปรีง ตำบลประทัดบุ ไปบ้านนาครอง ตำบลสมุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทรฺ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง