วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ประปาหมู่ที่ ๖ บ้านสวายปรีง หมูที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR๓๒๓๕ N หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น E- ๒๐๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๒-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง