วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค จำนวน ๕ รายการ
21  ก.ย. 2564
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ smart tv จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2564
เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
17  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสระกอร์ไปบ้านหนองยาว ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง