วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2565
ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหลังประสบปัญหาอุทกภัย บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างจัดสถานที่ตามโครงการวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียงและไฟส่องสว่างบริเวณงานโครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมปั้มน้ำสำหรับสูบ-จ่ายน้ำประจำรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ประปาหมู่ที่ ๑,๒,๘ บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2565
จ้างโครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) ประปาหมู่ที่ ๖ บ้านสวายปรีง หมูที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2565
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง