วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2565
ซื้อซื้อม่านม้วนและมูลี่อลูมิเนียมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ
8  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - ๑๙ ในชุมชนด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๒๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง