วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
ซื้องานบ้านงานครัว จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น IR๓๒๓๕ N หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๗-๐๐๐๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น E- ๒๐๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๒-๐๐๐๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะในพื่นที่ตำบลประทัดบุ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง