วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ต้นโพธิ์ บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ ๕ ตำบลประทัดบุอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สระกอร์ หมู่ที่ ๓ ไป บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่ชาลี เปรื่องวิชา บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๒ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID- ๑๙) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) รอบที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมเช็คระยะและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กท๖๑๖๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุ จำนวน ๓ รายการ ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนางเทียบ ซื่อความซื่อ บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยหนองละเบิก บ้านปจิก หมู่ 4 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ ไปบ้านโคกลาว ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยข้างวัดบ้านจบก ไปบ้านสระกอร์ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง