วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2564
จ้างติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปจิกไปบ้านสวายปรีง โดยวิธีคัดเลือก
14  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอยนายแนน อยู่แล้ว โดยวิธีคัดเลือก
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙ ) สำหรับงานเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็กสำหรับติดประกาศบัญชีผู้สมัครและบัญชีผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งหรือการนับคะแนนการเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันโรคโควิด ๑๙ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง