วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์ - บ้านสวายปรีง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กท ๖๑๖๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง