วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชั้นล่าง อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านหนองยาว - บ้านพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์ - บ้านสวายปรีง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กท ๖๑๖๗ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง