วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2564
จ้างโครงการค่าจัดหาและติดตั้งถังกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 24 นิ้ว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค บริโภคแก่ราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค จำนวน ๖ รายการ (ถุงยังชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
พื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม
14  ก.ค. 2564
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง (รถสำนักงาน) หมายเลขทะเบียน บน ๔๔๔๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง