วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.พ. 2565
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ลดการเผาและการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างติดตั้งหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านปจิกไปบ้านสวายปรีง โดยวิธีคัดเลือก
14  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ซอยนายแนน อยู่แล้ว โดยวิธีคัดเลือก
24  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙ ) สำหรับงานเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง