วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๕๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑฺ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปจิก ซอยนายโกย ดลเสมอ บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายวัชระ เพราะสวน บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายฮุ ประดับวรรณ บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปจิก ซอยนายแนน สุระศร บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมและล้างทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง