วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ค่าปั้มกรองบ่อสระเซฟว์ไพร์มิ่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า พร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
24  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องดูดฝุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์กู้ชีพตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recyclign) สายทางบ้านปจิก หมู่ที่ 4 ไปบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ไปบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)