วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ สำนักปลัด อบต.ประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๒ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง