วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ย. 2563
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
15  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทางบ้านสระกอร์-บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 3-6 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ สำนักปลัด
20  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงไซเรนรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 คน แบบปูหญ้าพร้อมชื่อโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างสนามวอลเล่ย์บอลพร้อมป้ายชื่อโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง