วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
จ้างป้ายโครงเหล็กติดสติกเกอร์แบบมีเสา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างขุดลอกหนองปรีง บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง