วันที่
ชื่อเรื่อง
23  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๒ รายการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๓๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างจ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔๕ ที่นั่ง ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๔๕ ที่นั่ง ไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสารประจำที่ จำนวน ๓ รายการรหัสคุมครุภัณฑ์ ๔๘๐ - ๕๑ -๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5-บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 ตำบลประทัดบุ กว้าง 6 เมตร ยาว 2,830 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,980 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลประทัดบุ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,045 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,180 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง