วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ซอยข้างสระน้ำสระกอร์ใน ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านภูมิกันดาร ซอยครูอัมพวรรณ ห้อยทอง หมู่ที่ 5 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา บ้านจบก หมู่ที่ 1 ตำบลประทัดบุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ข้างถนนคอนกรีตสระน้ำสระกอร์กราว บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ข้างที่นานายบุญชัย เปรื่องวิชา บ้านจบก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง