วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๖ รายการ ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
สายส่งน้ำดับเพลิงและท่อดูดน้ำดับเพลง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพคันเก่า หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๕๔ สุรินทร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)และติดตั้งเครื่องกรองน้ำบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาบ้านพนม หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง