วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกปฎิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Cannon IR3235 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างป้ายโครงเหล็กติดสติกเกอร์แบบมีเสา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง