วันที่
ชื่อเรื่อง
9  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบสูบน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์(โซล่าเซลล์)และติดตั้งเครื่องกรองน้ำบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาบ้านพนม หมู่ที่ 7 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมความมั่นคงทางอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
เครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน 1 รายการ
12  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมจักรเย็บผ้า จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 114-02 สายทางบ้านสระกอร์ - บ้านสวายปรีง หมู่ที่ 3-6 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ 114-03 สายทางบ้านประทัดบุ-บ้านพนม หมู่ที่ 8-7 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,880 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,280 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 42.50 เมตร บ้านปจิก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง