วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง เพื่อพาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง เพื่อพาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลค่าขนมตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๔๔๔๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายอิงเจ็ทพร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านภูมิกันดารไป (คุ้มจลง) บ้านสวายปรีง โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทาง บ้านภูมิกันดารไป (คุ้มจลง) บ้านสวายปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านปจิก บ้านภูมิกันดาร โดยราษฎรสมทบค่าจ้่างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทาง บ้านปจิก บ้านปจิกพัฒนา บ้านภูมิกันดาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านภูมกันดาร โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง สายทางบ้านภูมิกันดารไป (ค้มระหาร) บ้านภูมิกันดาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านพนม โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทางบ้านพนม ซอยโคกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านจบก โดยราฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทางบ้านจบก ซอยนายโยน พร้อมพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง