วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ซอยครูเข็มเพชร บุญปลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านจบก หมู่ที่ 1 ซอยนายโยน พร้อมพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ จำนนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น สำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกปฎิบัติช่วยฟื้นคืนชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Cannon IR3235 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง