วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2563
จ้างโครงการขุดลอกสระน้ำบ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง เพื่อพาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง เพื่อพาเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลค่าขนมตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๔๔๔๘ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายอิงเจ็ทพร้อมโครงเหล็ก จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านภูมิกันดารไป (คุ้มจลง) บ้านสวายปรีง โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทาง บ้านภูมิกันดารไป (คุ้มจลง) บ้านสวายปรีง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านปจิก บ้านภูมิกันดาร โดยราษฎรสมทบค่าจ้่างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทาง บ้านปจิก บ้านปจิกพัฒนา บ้านภูมิกันดาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง