วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านประทัดบุ ไป บ้านสระกอร์ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขนาดบรรจุขวดละ ๑ ซีซี .(มิลลิลิตร) พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๑,๐๘๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุหินคลุกลงปรับปรุงถนนบ้านสวายปรีง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อชุดอุปสำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง คันที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างรถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คันตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. บุคคลลากรท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง