วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
เช่าจ้างเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปเพื่อซ่อมแซมถนนแก่ราษฎร ประจำปีงบปะมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับ) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง