วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านภูมกันดาร โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง สายทางบ้านภูมิกันดารไป (ค้มระหาร) บ้านภูมิกันดาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านพนม โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทางบ้านพนม ซอยโคกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านจบก โดยราฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งสายทางบ้านจบก ซอยนายโยน พร้อมพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหนองยาว โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง สายทางบ้านหนองยาว ซอยนายนอง ปัญญาเฟื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาขบวนรถ โครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกรรมเรือมกันตรึม)
27  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีเครื่องเสียงพร้อมไฟแสงสว่างโครงการวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจิตอาสาทำความด้วยหัวใจ กิจกรรม ๑ ตำบล ๑ ฝายกั้นน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างเช่าเครื่องเสียงตามโครงการกีฬาแก่เยาวชนประชาชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง