วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกีฬาแก่เยาวชนประชาชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2562
ซื้อชุดปฏิบัติงานหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนสูยน์พัฒนาเด็กตำบลประทัดบุหลังใหม่ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างจัดสร้างสระฝึกว่ายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อไมโครโฟนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๐๔ สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาตำบล (ต้นโพธิ์บ้านสระกอร์) ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง