วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุทางการเกษตร โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อธงพร้อมขาตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองยาวหมู่ที่ ๒ สายทางบ้านหนองยาว ไปบ้านสระกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุหมู่ที่ ๘ ซอยบ้านนายสุพร สุลินทบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านจบกหมู่ที่ ๑ สายทางบ้านนายโยน พร้อมพูน ไปโรงโม่หินเทพศิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพนม หมู่ที่ 7 (คุ้มโคกมะกะ) ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านประทัดบุ หมู่ที่ ๘ สายทางบ้านประทัดบุ ไป บ้านสระกอร์ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขนาดบรรจุขวดละ ๑ ซีซี .(มิลลิลิตร) พร้อมอุปกรณ์การฉีด จำนวน ๑,๐๘๐ ชุดๆ ละ ๓๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุหินคลุกลงปรับปรุงถนนบ้านสวายปรีง ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง