วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับ) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๘ รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิก ไป บ้านภูมิกันดาร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘ รายกการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางบ้านปจิก ไป บ้านภูมิกันดาร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์