วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อตู้ไฟจราจรสามเหลี่ยม จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ตู้ไฟจราจรสามเหลี่ยม จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในหมู่บ้าน) บ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ (สายทางบ้านนางจันออม บัวสิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
28  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ สายทางบ้านสวายปรีง-บ้านสระกอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสระกอร์ หมู่ที่ 3 สายทางบ้านสระกอร์ไปบ้านประทัดบุ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก - บ้านภูมิกันดาร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  พ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หม (โดยวิธีPavement In - Place Recycling) สายทางบ้านปจิก - บ้านภูมิกันดาร
20  พ.ย. 2561
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดย วิธี Pavement In - Place Recycling บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 สายทางบ้านปจิก - บ้านภูมิกันดาร ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์