วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
จ้างโครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ความสว่างไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างปรับปรุงหน้าต่างและติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง อาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างปรับเกลี่ยตกแต่งพื้นที่และลงหินคลุกเป็นจุด ๆ สายทางบ้านประทัดบุ หมู่ที่ 8 ไปบ้านพนมหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ มีหมายเลขครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้๑. ๐๕๔-๕๔-๐๐๐๓ ๒. ๐๕๔-๕๔-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ กองกาศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัด สุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 17 รายการ ประจำปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง