วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน (นายลาม สนธิวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมถมดินปรับเกลี่ยแต่ง บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุก เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผุ้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถสำนักงาน) หมายเลขทะเบียน บน 4448สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับเลี้ยงผู้เข่้าร่วมโครงการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา (สารส้มชนิดขุ่นผง จำนวน 1,250 กิโลกรัม) สำหรับใช้ในกิจการประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง