วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกถ่ยเอกสาร TOSHIBA รุุ่น e- STUDIO 207 จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน๋็ต จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อซิงค์ล้างจาน จำนวน ๒ อัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุชุดโต๊ะเก้าอี้ปูนสนาม จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง