วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2561
เช่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างจัดนิทรรศการโครงการส่งเสริมการแห่ทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านจบกโดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งปริมาณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิกโดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง