วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างที่ปรึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ขนาด ๑๐ ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์กลาศ ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ลูก) ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง