วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสระกอร์อ หมู่ที่ 3 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อหมึกเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
28  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที่ 4 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ซอยบ้านครูเข็มเพชร บุญปลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปจิก หมู่ที่ 4 สายทางซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน (นายลาม สนธิวา) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมถมดินปรับเกลี่ยแต่ง บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อพันธุ์ปลาดุกและอาหารปลาดุก เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผุ้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง