วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านจบกโดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่งปริมาณงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสวายปรีง หมู่ที่ 6 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ 9 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านปจิกโดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านหนองยาว หมู่ที่ 2 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านสระกอร์อ หมู่ที่ 3 โดยราษฎรสมทบค่าจ้างแรงงานเกลี่ยปรับแต่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อหมึกเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
28  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำหลังอาคาร/สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการดำเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง