วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๔๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียง เพื่อใช้ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขัง บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขัง บ้านปจิกพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขัง บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขัง บ้านพนม หมู่ที่ ๗ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขัง บ้านภูมิกันดาร หมู่ที่ ๕ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2566
ซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและน้ำท่วมขัง บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง