วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ค. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ร่วมราคาค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย Temephos ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย TemePhlos ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวดตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง