วันที่
ชื่อเรื่อง
12  เม.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางบ้านจบก หมู่ที่ ๑ - บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสวายปรีง หมู่ที่ ๖ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนายสงค์ ใจเสงี่ยม บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านพนม หมู่ที่ ๗ ไปบ้านตระแบก ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างก่อสร้างพื้นคอนกรึตเสริมเหล็กใต้อาคารโดมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 28 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุทางการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง