วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวดตอร์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖๐ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรงพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตรจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้อทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย TemePhlos ๑% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านประทัดบุ หมู่ที่ ๘ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์และกระจกโค้งจราจร บริเวณถนนสายบ้านสระกอร์ หมู่ที่่ ๒ , บ้านปจิก หมู่ที่ ๔ และบ้านประทัดบุ หมู่ที่ ๘ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2566
จ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ บ้านสระกอร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจบก หมู่ที่ ๑ ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง