องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

สมาชิกสภา อบต.


นายทวีศักดิ์  สุระศร
ประธานสภา
โทร. 09-3321-2847
 
 
นายสามารถ เษมฉัตร นางบุปผา  ภาสดา
รองประธานสภา เลขานุการสภา
โทร. 08-7869-1829
โทร.08-7153-9089
 
 
 
นางเยียด ศุภผล นางสาวชุติมันต์  กาประโคน นายนอน พะงาตุนัด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
โทร.08-5634-2831
โทร.08-2868-3983
โทร.08-1108-1924
 


 
นายอำนวย  สุขทวี นายลอยทอง ศุภผล นางเสาวภา  สำราญกาย นายซื่อ โชเมืองดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
โทร.06-2587-0104
โทร.08-3372-7599
โทร.08-1264-3470
โทร.08-9034-0358
 
 

นายสมศักดิ์ เสือมาก นางสาวจินดา นาคเขียว นายมุยหลี  มานุมูลัด นายจงคิด เชนุยาว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
โทร.08-4469-6387
โทร.08-0168-7876
โทร.08-2131-2122
โทร.08-8373-1914
นายเชิญ ปลายด่วน


สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

โทร.08-8464-3165