องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.ประทัดบุพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 
องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ดำเนินการจัดโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ และนำประเด็นปัญหาความต้องการของประชาชนไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

วัน เวลา สถานที่ ในการจัดโครงการ

         - ดำเนินการจัดเวทีสัมมนารับฟังความคิดเห็นประชาชน  ในวันจันทร์ ที่ 20  กุมภาพันธ์  2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์

          กลุ่มเป้าหมาย

 • ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับบริการ                    จำนวน  250 คน
 • คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      จำนวน  50 คน

ผลจากการมีส่วนร่วมในการจัดโครงการ

 1. การบรรลุตามวัตถุประสงค์
 • บรรลุวัตถุประสงค์โครงการ  ดังนี้
  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนาและสามารถร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาตำบลของตนเองได้อย่าง ถูกต้อง มีคุณภาพ
  2. เพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนา  มีความต่อเนื่องกัน  และเชื่อมโยงสอดคล้องการพัฒนาไปทิศทางเดียวกัน  ลดการซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการบูรณาการประสานความคิด  การปฏิบัติบนฐานข้อมูลร่วมกัน
  3. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมภายใต้หลักประชารัฐ ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น
  4. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ  แก่ประชาชนในท้องถิ่น และได้รับความสะดวกในการรับบริการของประชาชนจากหน่วยงานราชการ
 1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  250  คน  ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น  200  คน  คิดเป็นร้อยละ  80

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต. ประทัดบุ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561
 2. รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลประทัดบุอย่างแท้จริง
 3. ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมตรวจสอบ  ร่วมรับประโยชน์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถแก้ไขปัญหา  อุปสรรคภายในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ มีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานมีแนวทาง  เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน  และสามารถนำไปจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

 

2023-08-11
2023-03-18
2023-02-21
2023-02-10
2022-09-05
2022-07-05
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-08
2022-05-20