องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

 
นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
e-mail :  See_u_go@hotmail.com
นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ
e-mail :  See_u_go@hotmail.com
   
นางสาวณิภาริกา  อภิกรกุล นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ นายไพบูรณ์   พรมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
e-mail : niparika22509@gmail.com e-mail : puree18@hotmail.com
e-mail : supan.promswat@gmail.com
e-mail : prommachart.p@gmail.com