องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
สำนักปลัด อบต.

 
นางสาวณิภาริกา  อภิกรกุล
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
     
นางสาวจิตรา สุระศร นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล    นักพัฒนาชุมชนนางจุฑารัตน์  ใจกล้า

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพาวรรณ ศุภผล นายจรัญ ธนูศิลป์ นางสาวบ้ณฑิตา  หาญสุด
นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสุพิน วนมา นางสาวชญาณ์นันท์  ทองโยง
คนสวน
คนสวนทั่วไป