องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวภูรีรัตน์ สดมสุข 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 

 
นางสุมิตรา ดวงใจดี
นางสาวนิยะดา ทองประดับ
 นักวิชาการเงินและการบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
   
  นางนุชธนา  คงสกุล
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี