องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายสุพรรณ พรหมสวัสดิ์ 
ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นายพิเชษฐ์    บุญเกิด
  นายช่างโยธา  
พนักงานจ้าง
     

นายศักดิ์ดา  สู้เหิม
  ผู้ช่วยช่างโยธา