องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายไพบูรณ์   พรมชาติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     
 ว่าที่ร.ต.ศักดิ์ชัย สัชชานนท์ นางสาวจันทร์เพ็ญ ศุภผล นางสาวอัจฉรา โสนาพูน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ครู  ครู
พนักงานจ้าง
     
 นายนราศักดิ์ พะงาตุนัด นางสาวมณีรัตน์ สุขสมาน น.ส.กนกวรรณ ชื่อดัง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก