องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

             ประวัติความเป็นมา

     ที่มาของชื่อตำบลประทัดบุ เดอมประเตือนบ็อส์ (ต้นประทัดบุ)

มีลักษณะเป็นต้นไม้เลื้อยคล้ายเถาวัลย์  แต่ละกิ่งก้านจะมีหนาม ในหนึ่งหน่อจะสามารถแตกแขนงออกหลายกิ่งก้าน ใบมีลักษณะยาวรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  1 เซ็นติเมตร  มีผลเป็นฝัก  ลักษณะของฝักเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบยาวประมาณ  6 เซ็นติเมตร  ในหนึ่งฝักจะมีเมล็ดอยู่ 2  เมล็ด  แต่ลัดจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์เพียงหนึ่งเมล็ด  ลักษณะของเมล็ดคล้ายเมล็ดสตอแต่เล็กกว่ากินไม่ได้เนื่องจากมีเมล็ดที่ฝาดและขม  เมื่อแก่เต็มที่เมล็ดที่ฝักจะแตกออกมามีเสียงแตกดังแปะเหมือนเสียงดีดกิ่งไม้เล็กๆลงบนพื้นกระดานและเมล็ดจะถูกดีดออกจากฝักกระจายไปไกลราวประมาณ  2-3 เมตร  เพื่อเป็นการขยายพันธุ์