องค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ : www.pratadbu.go.th

 
 
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ

                เกษตรภูเขาไฟ  แสงไฟส่องสว่าง   ทางดีปลอดภัย   แหล่งน้ำใสสวยงาม

พันธกิจ :

1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษให้ได้มาตรฐาน  โดยแนวทางเกษตรอินทรีย์

2. พัฒนาสังคมและชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามัคคี  กลมเกลียวเป็นสังคมที่น่าอยู่

3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน

4. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวทางอารยธรรม

5. เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความยั่งยืน

6. อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์โค กระบือ

7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

8. ส่งเสริม  สนับสนุน  การผลิตและแปรรูปหม่อนไหม